img_9221

A

àбен  – захабен, изхабен, тъп
абѝч – неспособен, неумел човек, неудачниик
ала – хала; в преносен смисъл луд, див, неконтролируем човек
артише – да ти остане нещо

Б

бадивà – напразно; бам бадива – безвъзмездно, без да искам нищо в замяна
бадънь – бидон
балдър – бедро; обикновено се използва за въздебело бедро
банкова джанка – сорт големи джанки
бàпка – дупка, трап, пещера
бàра – река
барабѝняк – мравка
балдисам – преуморявам се, капвам от умора
барабѝняк – мравка
батисам – съсипвам, унищожавам
бàфнем – разкажа, издам някого; изклюкаря
башкà – различен от другите, асоциален; башкà шашав – особняк
бек я́рин – мъж, изоставен от жена си
беломуняв – с прекалено блед цвят на кожата; обикновено и с много светла коса
беневреци – белодрешните панталони на западната народна носия; богато украсени с шевици по кантовете
бибѐ  – пате
бибиткам – надувам клаксона
битàнка – побойник, нехранимайко
биковѝт – здрав, силен, първосигнален, отстояващ позициите си
бла – бълха
близнѝм – раждам близнаци
бобóвица – дълъг прът, по който се вие бобовото стъбло
бóтор – пън
брез – бял
брег – освен за „бряг“ се използва и за „стръмно място с не особено голям наклон“
бреца – звук, издаван от коза; в преносен смисъл “Жено стига си брецала!”
бръмбайосканье – удряне, блъскане, звукът от удряне или блъскане
брус – точило за метални сечива
бръстец – студен полъх
буам – бия; удрям нещо или някого; в преносен смисъл трепя се от работа
бубам – бия някого или нещо
буедàк – място, обрасло от високи треви и/или храсти; неподдържано, запуснато място
бутурньоствам – подбутвам, унижавам, неглижирам
бучав – рошав (от Ерден)
буче(а)вица – висок шум
буцуняк – надут, нацупен, неприятен човек
бътвам се – падам, спъвам се
бювам – бълвам; в определени случаи се използва в смисъл на повръщам
бювóч – 1. гадна храна; 2. повръщано

В

вàнгълци – сплъстени косми покрай ануса със засъхнали по тях нечистотии
вария – голям чук, около десет килограма
варкам – бързам
ваявица – специално пригодено място в реката, на което водата пада от високо и изпира вълната; в преносен смисъл – меле, бой
вѝдело – светлата част на деня
вепър – глиган, мъжко диво прасе
влакà – род
врабче – може да се използва за всяка пойна птица, с изключение на врабчето, на което се казва „дживгар
врабчово сръце – страхливец
вратнѝца – дворна врата на къща
вратня́к – врат; в определен контекст се използва и за удар с отворена длан (шамар) по врата
връло – стръмен склон
врътóглав – ненормален, луд човек
врътóкав – човек, който се върти много

Г

гашник – маргинален тип
гецко – нещо готино, яко
гѝжа – лоза
глàмав – човек, който се е отдал на нещо до самозабрава
глис – червей
глъчим – говоря с някого; глъчим го – карам му се
гньетѐм – плюскам; ям некултурно; в преносен смисъл – правя груб секс (за мъж)
гнявим – мачкам, бия
гнякне – звук, който издава тялото на човек или животно, когато падне от високо или се удари силно в нещо
гнясам – удрям силно, блъскам
гнясанье – необуздан секс
граваям – търкалям, боря се, бия се с някого
гребàска – дращи с нокти
грѐздей – пирон, чвор, мъжки полов орган
грома – тропа; нещо създава силен шум
груава – грухва, строполява се
гръджав – слаб, хилав
гръцмунь – гръклян
гуменици – цървули
гъгнем – говоря прегракнало
гътне – да събори някого или нещо
гьоджа (ме) – нещо ме гложди, тормози ме отвътре
гьоджав – кльощав, болнаво слаб
гьостерица – дебела тояга

Д

дѐбре – най-вече, още повече, камоли пък
дедовия – половият орган на дядо ми; питам си дедовия – все ми е едно, безгрижен съм, изобщо не ми пука
дека – къде
дѐкам – карам се на някого
джàнарка – джанка
джапам – стъпвам, ходя, ходя през блато или тресавище
джваньок – нещо сдъвкано и изплюто
дживгàр – врабче
джинка – порода дребеб петел; в преносен смисъл – дребен, злобен, агресивен човек
джуруяк – муцуна на прасе; в обиден смисъл човешко лице
дзевам – развиквам се, реввам
дзепам – отварям си устата, без да произнасям звуци, опитвам се да си взема въздух
дзиндзирикам – треперя неконтролируемо от студ
дзвръкла – дупка, пещера, използва се метафорично за долната част на правото черво, ректума, ануса и вагината
дзръкеле – очила
диня – пъпеш (да не се бърка с „лубеница“, което означава „диня“)
донадя – добавя
донаюям – донапия – висша форма на напиване
дреньосвам – удрям с пръчка от дрян; алегорично – бия някого много
дръва – дърва за огрев
дръвя – дървета (растението)
дръжайе – дървена дръжка на земеделски или селскостопански инструмент
дуд – черница
дудна – говоря постоянно, без да спирам; мърморя; досаждам на другите с говоренето си
дуня – дюля

Е

емвам се – забързали се
ендък – трап, дупка, пропаст, пропастна пещера
ептем – наистина; много; превъзходна степен (най)
ерча се – пъча се, придавам си важност
ечанка – булка гъба

Ж

живодерняк – тиранин, човек, който ти сваля кожата от гърба
жмулим – правя секс без особено желание
жмуьо – обидно, унизително обръщение
жóяв – много слаб
жубѐркам – ям, похапвам
жуленье – пиене

З

забъквам се – задавям се
заврътнячим – ударя по врата с отворена длан
зàглава – зад билото на планината; колкото се може по-надалеч (Връви заглава! – Отивай на майната си!)
загрѐзва– разхвърчава се на всички посоки
занѐмим (да занемим некого) – да накарам някого да замлъкне, да стане ням
запѝщен – запушен, преграден
затискóй – саморъчно направена тапа за дамаджана или за друг стъглен съд за течности; обикновено е от вестник, какалашка или дървесни листа (най-често орехови)
зàтра – отнесен човек, льольо

И

изврънат – много дебел човек; мъж с огромен корем
изгъгвам  – говоря прегракнало
изджугам – измуфтя, изкрънкам
изжлембен – изчанчен
изкилиферчил – изкривил, извратил, взел неприятна посока
изклесяк – пренебрежително обръщение към човек, изразяващо предположение, че за родителите му бременността с него е била непланирана
изкорубен – счупен, разбит; в преносен смисъл негоден, неизползваем
излундзи- 1. удари; 2. (да те излундзи) да бъдеш подложен на продължителното влияние на вятър или течение и да получиш мускулни схващания
ѝзместо – подред
изокам – извикам
изрѐбрим – да ударя някого
изрепчвам – пъча се; правя се на силен; показвам колко съм силен
изтресквам (се) – правя секс с някого
изувам се – събувам се
иядим – доживявам до хиляда години
ияк (ияковина) – люляково дърво

К

казмà – права лопата
какая́шка – царевичен кочан без зърната
кам – къде
камберица – вид чушка; преносно – глава
камàра – много; прекалено много
кандилкя – клати, разклаща; в смкисъл за чаша с алкохол – отпива едва-едва
кандисам – да се съглася; да склоня
каракóняк – митично кръвопиещо същество; вампир
качамѝлкя – дърво, с което се бърка качамак
кикѐрчим – катеря, изкачвам се
кимвам – освен за обичайния поздрав с поклащане на глава се използва и като удрям някого
кинем – късам
киселица – дива ябълка (Malus sylvestris)
кияк – хлапе, малко дете; използва се като пренебрежително обръщение
клàпавци – чехли
клес, клесовиня – сперма
клефунь – твърдо изпражнение
клецам – правя секс
климбуцам – клатя се
ковнем – освен  в нормалния смисъл означва и за удрям някого рязко
козиняк – тъкан, направена от козината на животно, обикновено коза
кóлик!, кóликав! – колко голям!
компир – картоф
конóщип – попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa)
кóняк – гръдната кост на пиле или кокошка, заедно с месото по нея
кóстеница – костенурка, дрът на костеница – стар като костенурка
котленкя – меден, калайдисан съд, обикновено използван за доене на домашен чифтокопитен добитък (овце или кози)
кощрамба – лека жена, курва
крàкна – правя крачка
креóтим (се) – смея се високо, без да се съобразявам с околните
кротушка – риба малка кротуша (Romanogobio uranoscopus)
кръжа – дълго натрупвала се мръсотия
кръндей – маргинал; човек, който е доста под нивото на околните
кръпей – цепеница, сцепено дърво за огрев
кукуруз – царевица
кукуржянка – стъбло от царевица
кулен – царевичен кочан заедно със зърната и листата
куртолисам – да бъда в мир със себе си; да се успокоя; да се отпусна
кутам – крия се; крия нещо
кюфна – падна, преносно – умирам
къдея – хурка

Л

лаасе – може би, като като че ли, сякаш, пренебрежително „надявай се”
ландзим – бия
лендзя се – смея се, усмихвам се широко, смея се на глас
леà – леха
ливàгье – градини в околността на селото
лигурище – дълго необработвана земя, която се ”обръща“ с права лопата и се оставя за угар
лизгам – пързалям се
лис – плешив
лиска – слюдеста, люспеста скала
лискóвиня – тънка дълга жилава пръчка
ломотим – мърморя, говоря си сърдито под носа
лóмпар – разплут, много дебел човек
лубеница – диня
лугье – хора
лундзим – бия или правя секс необуздано
лупнем – да ударя
льохав – не достатъчно разумен, бавноразвиващ се
лъчкам – хълцам

М

магазà – мазе, зимник, изба
макя – освен като „майка“ се използва и като „нищо подобно, изобщо не е така, няма нищо такова“
малѐшка – кутре
маѝа – дървена дъска в конструкцията на покрива
маѝца – ръка от лакътя надолу
манàрче – брадвичка; манара – брадва
мандрамуняк – грозна жена с леко поведение; курва
мандръсам – правя доминантен секс
маторец – стар овен, който от много време води стадото; в преносен смисъл – грубиян, простак
мàчка – котка
мѐрдень – вътрешно дървено стълбище
мертек – дълга и права дъска
мечка – северозападен коктейл от вино и лимонада
мешина – корем
меям – меля, прен. – говоря, бъбря
мирва – мълчи
митията овца – овца, болна от чернодробна фасциолоза (болест, известна още като чернодробен метил)
мишка – използва се както за домашната мишка (mus musculus), така и за човешка мишница
млъзѐм – доя
мóре – абе, не е така; изразява несъгласие или недоверие в изказаното мнение
мотовилкя – дървен уред за намотаване на вълнена прежда
мóчам – пикая
мръзлица – много студено време
муанем – ударя; изпия на екс; изям наведнъж
музувирлък – злонамерена клюка; клевета: интрига
мундза – лице, физиономия

Н

навѝяк – голяма копа сено
нагньитам – тъпча здраво
нагръчвам – натискам, притискам
наѝа – от османската териториална единица “нахия”. Използва се в смисъл на близката околност, поречието
накокръжвам се – възбуждам се, получавам ерекция
накостръжвам – наежвам, настръхвам
налундзим – да нахлузя
наплатисам – да ударя много силно някого /нещо
натамия – много тежък предмет
натрътил – навел се, надупил се
наюя – налюлее; в преносен смисъл – напие
ньел – зъл, опак човек
непрекръшнячван – с непречупен гръбнак
неу̀метен – неграмотен, неможещ, неспособен
нефелѐн – негоден, неможещ, неспособен, неадекватен
ниел – зъл; ниел на жлът барабиняк – зъл, агресивен като дребна, жълта мравка
нога – крак
нужник – външна, дворна тоалетна в селска къща

О

óбги – кори за тесто
обрàз – буза
огалàтим – наяждам се; в преносен смисъл – имам успех в нещо, с което съм се захванал
ограваздим – да се кача на нещо
огръйе – деколте; част от дрехата, разположена около врата
одекам – нахокам
оджàк – голяма зидана камина
озявница, озяве – възглавница
окам – викам
окап(л)як – негоден за нищо човек; използва се за обида
окикерчим – покатеря
олам (холан на турски), айде олам! – да се махаме, да вървим
олисвѐтим – пребия, убия
олисел – оплешавял
опалѝя – зла орис, съдба, предначертание
опиня – запъвам се, напрягам се
опрóстил – отпуснал се, заспал, загубил съзнание
опупен(а) – с голям корем
ореше (се) – викаше колкото има сила
óрей – орех
отвàам – отивам
отдънък – оттатък реката; от другата страна на нещо
оти – защо, защото
отма – отведнъж; от раз
отóди – отива
отчръпна – отчупя
офянквам – говоря, без да кажа нищо конкретно
ояндзим – да се кача на нещо

П

паздѐрки (пъздерки) – дребни клечки, които остават след изчукването на лен или коноп
палàш – непородисто, улично куче, пес
паприкаш – ястие със запържени домати, чушки и други зеленчуци. Може да има и яйца.
пелѐшки – малки кожени израстъци, висящи от врата на яре или коза
пенджер – прозорец
перàшка – великденско яйце
печеня́к – много здрав камък
пишлегар – хлапак, дете, досаден тийнейджър
пищѐж – каменен бент на река
плавя – промивам злато
плюска – мазол, пришка
побуял – човек без работа, шляещ се човек
поврачам се, поврътиням – връщам се, връщам, обръщам се около оста си
подфръкàт (прилагателно) превъзбуден, много енергичен, в добро настроение
пойдех – тръгнах; тръгнах си
пол(у)верняк – човек, който се е сменил вярата; не може да се разчита на него; достоен е за презрение
поокръвям се – събирам сила, надавам тегло, ставам по-силен
послу̀шах се – свърших си работата
пранги – вериги
пребàтам – премятам се, претъркулвам се
прекинем – да пречупя нещо или някого; да ударя много силно нещо или някого
прекрóсним – да прекаля, да сбъркам
прекръшнячим – да прекърша гърба на някого
прерипам – прескачам
пресламбàчим – претъркалям се по корем, прехвърлям се през нещо по корем
претрошвам – пречупвам
прѝзнем – покажа се
приклопим – затворя, преносно – спипам, заградя някого
приодàнец – човек, дошъл от друго населено място
пристануша – годеж
проглобен – пробит, негоден за нищо, за изхвърляне
просуане – 1. да пропадне (за пръст, камъни); 2. да бъдеш подложен на продължителното влияние на вятър или течение (да те просуане)
пръвѝца – първи път
пръделник – задник, дупе; използва се в отрицателен контекст
пръжено – пържени яйца с чушки, миш-маш
пръйѐвина – изгорена, смръдлива животинска козина
пръцела – дворно място
пуанем – ударя силно
пукяшем – умирам
пупа – коремче; корем на малко животно или дете
пупнем – мърморя; виж „дудна
пъквам – показвам се
пьоска – керамичен съд с плоска форма, който обикновено се използва за съхранение и употреба на алкохол
пюскам – ям неприлично; ям много

Р

раат – почивка, рахат, спокойствие
разжлембен – загубил формата си, отпуснат
разклимбучкан – разклатен; обикновено се използва за течност в корема на човек
разландисвам се – губя си времето
размитам – показвам прекомерно уважение пред някого, подмазвам се
разпарчетосам – да разглобя или да счупя нещо на съставните му части
разплул (се) – огромен, безформен, заемащ пространството, в което попадне
разпоретина – лека жена; курва
разпръчвам (се) – използва се основно в сексуален контекст (разгоня се); също така обаче има значение и в смисъл на “правя си каквото си искам”, “забавлявам се, без да обръщам внимание на ничие неодобрение”
разчепàнка – пръчка, която в единия си край е разклонена, чатал
рàпнем– да ударя нещо или някого
рѐбрим – удрям някого през ребрата, в преносен смисъл – правя секс (за мъж)
рѐпчим – изпъчвам се, правя се на мъж, без да имам покритие
ресовачка – пръчка, която в единия си край е разклонена
рѝтли – странични прегради на каруца
ручим – вдигам силен шум, бръмча
ръски – песъчинки, прашинки

С

сàньи – шейна с плазове
светлосур – светлосив
свинàк, свинакóвина – вид дребен габър с чепати, криви клони
сгняви – натисне, смачка; в преносен смисъл се използва както за “смачках от бой …”, така и “правих доминиращ секс със …”
сгруяк – обида, буквално – грохнал човек
сгръчен – болезнена, напрегната мимика или гримаса; сгърчено тяло
син-котлен – толкова тъмносин, та чак черен
сине – обръщение на възрастен човек към млад, без значение дали имат родствена връзка
сисам – суча
скàли – каменни стълби
склепаторен – събран от различни парчета, нееднороден, невзрачен
скóмино – неприятно усещане
скрибуцанье – скърцане
скоросмрътница – много силна домашна северозападна ракия
скутам – скрия
слуням се – ходя напосоки, движа се безцелно
слутам се – ходя по улиците безцелно, шляя се
слутняк – зло митично същество; в преносен смисъл – човек, който не се занимава с нищо, пройдоха
слушам се – върша си домакинската работа
смитам – преча на някого
спареняк – съсухрен човек
спаружен – стар, съсухрен
сплàщам – сгъвам; преносно използва в случаи като „сплащам фас“ – пуша бързо цигара; „ше те сплатим одве“ – ще те пребия
спотурам се – спъвам се, влача си краката
сприя – силен, буреносен вятър
стеня – мрънка, говори колебливо
стока – животни, животните в стопанството
столóвка – ръчно плетена постелка за седалката на стол
стришам се – потреперват ми раменете и/или горната част на гърба от силна положителна или отрицателна емоция
стръчвам се – изтичвам колкото мога по-бързо
стъвиня се – стъмва
суглет – да прегори, да стане прекалено сухо (за ядене)
суек – малък; дребен (пренебрежително)
сур – сив
суросинкяв – сивосин
сурвам – свличам, смъквам се
съвиня се – съмва се
съпикясвам се – справям се, смогвам, идвам на себе си
сътвер – едро митологично същество; в прозаичен план обикновено се използва за огромен човек или друг вид бозайник
съглам – с ума си, трезвен

Т

тай се – мълчи
тàраба – дъсчена ограда или дъска, която е част от дъсчена ограда
таралясник – стара, развалена кола; в преносен смисъл – лека жена, курва
тàферен – свестен, човек на място
тенчасам – превръщам се в тенец; вампирясвам
теферич – прохладно, просторно, приятно място
трескам (се) – удрям, в преносен смисъл – правя секс
троним – роня
тръни ми – някаква част от тялото ми е изтръпнала
тулуп – дебелак
турта – питка, погача
тутма – полегато възвишение (обикновено с малко площадче) в рамките на населено място
туч – кръгъл метален капак от печката, който се вдига, за да се сложат дървата; в преносен смисъл – смотаняк
тъпкач – северозападен мачо, плейбой, голям сексуален субект

У

удевам – буквално – вдявам игла; в преносен смисъл -подразбирам, схващам
укьо – вуйчо (брат или братовчед на майката)
улав – човек с психически отклонения или умствена изостаналост
у̀рбулешката – правя нещо грубо
уру̀глица – знаме
урунгел – грозник
уруспия – лека жена; курва (тур. руспу)
уяндзвам се – покатервам се, качвам се
удзерепил – опулил, втренчил
улендзим – усмихвам се широко
умулузвам – ставам по-мързелив
урап(л)як – изгризана ябълка; в преносен смисъл – обида
урбулешката – грубо, рязко, стремглаво, без да се съобразявам с когото и да било
уруглица – импровизирано знаме, което се носи най-отпред, когато сватбарите отиват да взимат булката
урунгел – кръвопиещ вампир: в преносен смисъл – лош човек
уруспия – от турското руспу – лека жена; курва
уръф(л)як – буквално – човек със скъсани дрехи; преносен смисъл – неудачник
ускоре – в най-скоро време
учуван – отгледан съм

Ф

фарàж – малка лопата за смет
фейско – нещо готино, яко
физгам – пързалям се
фулим – обиждам, хуля

Ц

цедѝло – платнено пособие за носене на товари, което може да се използва и като бебешка люлка
цепленка – тънко парче дърво , отделило се от дънера при цепенето
цинка –  ръми леко и продължително
циу – нещо, което е свършило до дъно
циция – стиснат човек; скъперник
црън муж – див планински лук

Ч

чеели – всякакъв вид обувки за носене извън дома
челенкя – цицина; оток на челото
чият – инатлив; твърдоглав
чмим – спя
чръв – червей
чувам – освен слушам, се използва и като отглеждам: „чувам стока“ – отглеждам животни; „чувам деца“ – гледам деца
чудо-чучуято – нещо страхотно; в отрицателен смисъл огромен хаос

Ш

шака – длан
шàнец – канавка
шашав, шашю – луд, ненормален
шашавица – глава
швикам – свиря с уста
шиблѝки – ниски трънливи храсти покрай път или пътека
шибнем – да ударя някого или нещо
шийок – дървено приспособление за пробиване на дупки за разсад; в преносен смисъл – голяма глава
шпора – фурна на печка (понякога и като цяло за печка на дърва)
шишим – правя секс, еба (за мъж)
шмундел – неопределена като значение обидна дума
шугавелняк – човек, страдащ от шуга; обидна дума
шукна – да издам звук, да гъкна
шунда – женски полов орган в обиден контекст
шупя – куха, празна
шущàва – дива местност; горски дебри; необитаемо пространство
шушумига – човек, който не е за освидетелстване, но не е съвсем наред

Щ

щрóка – кир, мръсотия; щрокав – кирлив

Ю

юрвам (се) – рязко забързвам ход; да ходя бързо, без да обръщам внимание на нищо (тур. юруш)
юснем – удрям; пия на екс

Я

ягмóсва се – разваля се, съсипва се, отива напразно

 

„Северозападен романь“, „Автономията????“ и „Май ше ни бъде…“ може да поръчате чрез лично съобщение до фейсбук страницата Торлака или с мейл на popovmost.books@abv.bg

Advertisements